Tsuji Competition Grade Tencha "Ori" Kansai Competition 1st Place
Tsuji Competition Grade Tencha "Ori" Kansai Competition 1st Place
Tsuji Competition Grade Tencha "Ori" Kansai Competition 1st Place
Tsuji Competition Grade Tencha "Ori" Kansai Competition 1st Place
Tsuji Competition Grade Tencha "Ori" Kansai Competition 1st Place
Tsuji Competition Grade Tencha "Ori" Kansai Competition 1st Place
Preview: Tsuji Competition Grade Tencha "Ori" Kansai Competition 1st Place
Preview: Tsuji Competition Grade Tencha "Ori" Kansai Competition 1st Place
Preview: Tsuji Competition Grade Tencha "Ori" Kansai Competition 1st Place
Preview: Tsuji Competition Grade Tencha "Ori" Kansai Competition 1st Place
Preview: Tsuji Competition Grade Tencha "Ori" Kansai Competition 1st Place
Preview: Tsuji Competition Grade Tencha "Ori" Kansai Competition 1st Place